Statut

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

„Klub Golfowy Wierzchowiska” zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem działającym w dyscyplinie sportowej golf.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar Województwa Lubelskiego, a jego siedzibą są Wierzchowiska gmina Piaski. Klub może prowadzić działalność na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

§3

Klub działa na podstawie przepisów ustaw: o kulturze fizycznej (z dnia 18.01.1996 DzU z 1996 nr 25 poz.113), prawo o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7.04.1989 DzU nr 20 poz.104; 1990r poz. 86; 1996r nr 27 poz. 118) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Celem działalności Klubu jest:

1. Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej.
2. Propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym.
3. Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju golfa.
4. Integrowanie środowisk sportowych w tym również zagranicznych.

§5

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności w zakresie sportu, rekreacji ruchowej irehabilitacji ruchowej.

2. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych a także udział w wymienionych przedsięwzięciach organizowanych przez inne kluby.

3. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej w tym szczególnie w golfie.

4. Szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko – trenerskich.

5. Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.

6. Inne działania sprzyjające rozwojowi klubu i jego działalności.

§6

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§7

Realizując powyższe cele, Klub opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać inne podmioty gospodarcze i pracowników do prowadzenia swoich spraw.

ROZDZIAŁ 2
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych

§9

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania w Polsce.

2. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują wspieranie działalności Klubu finansowo, rzeczowo lub w inny uzgodniony z Klubem sposób.

3. Członkiem honorowym mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.

§10

Osoba niepełnoletnia do lat 18-tu może być członkiem zwyczajnym Klubu, jeżeli spełnia warunki wymienione w §9 i przedstawi pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych).

§11

1. Członkostwo zwyczajne oraz wspierające nabywa się na podstawie złożonej pisemnej deklaracji i zatwierdzonej przez Zarząd Klubu lub upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu.

2. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Zarządu Klubu.

3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi reprezentowani są w Klubie przez wyznaczonego imiennie swego przedstawiciela.

§12

1. Członek zwyczajny Klubu:

a). Ma czynne i bierne prawo wyborcze, z wyjątkiem członków w wieku poniżej 18- tu lat.

b). Ponadto ma prawo :

i. Składania wniosków i uczestnictwa w przedsięwzięciach Klubu oraz uzyskiwanie informacji o działaniach Klubu i jego efektach.

ii. Korzystania na zasadach określonych przez władze Klubu z pola golfowego i innych obiektów, urządzeń i sprzętu będących własnością lub w dyspozycji Klubu.

iii. Noszenia odznaki i stroju sportowego w ustalonych barwach Klubu.

iv. Korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Klub.

2. Członek wspierający ma wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

3. Członek honorowy ma wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

4. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich i innych opłat członkowskich Klubu.

§13

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu.

3. Regularnego opłacania składek członkowskich z wyjątkiem §12 ust.4.

§14

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.

2. Wykreślenia z ewidencji członków za niepłacenie składek członkowskich i innych ustalonych opłat w uzgodnionych przez Zarząd Klubu terminach.

3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

4. Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

5. Śmierci członka

§15

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia , członkowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Do czasu jej podjęcia członkostwo ulega zawieszeniu.

§16

Dobrowolne wystąpienie z Klubu członka niepełnoletniego do lat 18 wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).

§17

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swych obowiązków, osiągnięcia oraz udział w działalności sportowej mogą być wyróżniani i nagradzani przez władze Klubu : dyplomem, pismem pochwalnym, nagrodą rzeczową lub pieniężną

§18

1. Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń obowiązujących w Klubie, Zarządowi Klubu przysługuje prawo nakładania następujących kar: upomnienie, ostrzeżenie, nagana, czasowe pozbawienie praw członkowskich lub wykluczenie z Klubu.

2. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkowi Klubu wszczyna Zarząd Klubu. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

3. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz kary określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Klubu.

4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ 3
WŁADZE KLUBU

§19

Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Klubu
3. Komisja Rewizyjna

§20

Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata a wybór do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

W razie odejścia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji członków do swojego składu, jednak liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.

Wybory Władz Klubu oraz ich uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania o ile dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

§21

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Klubu.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Określenie głównych kierunków działalności programowej i polityki finansowej Klubu.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania ustępującego Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

3. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

5. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

6. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i rozwiązaniu się Klubu.

7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz Członków Klubu.

8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w sprawie ukarania członków Klubu.

9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

§23

Walne Zebranie Członków ma prawo do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie- bez względu na liczbę obecnych jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§24

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. Z głosem decydującym – członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi

2. Z głosem doradczym – zaproszeni goście.

§25

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zabrania Członków Zarząd Klubu zawiadamia co najmniej na 30 dni przed terminem zwołania zebrania.

§26

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy własnej Zarządu Klubu, na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na żądanie 1/3 członków Klubu.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być przeprowadzone przez Zarząd Klubu w terminie sześciu tygodni od daty podjęcia uchwały od jego zwołaniu.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane oraz rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu o ukaraniu członków Klubu.

§27

1. Zarząd Klubu składa się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku

§28

Do zakresu działalności Zarządu Klubu należy:

1. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwalanie rocznych planów działalności programowej i polityki finansowej.

3. Sporządzanie rocznego bilansu i innych sprawozdań finansowych.

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.

5. Podejmowanie uchwal o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Klubu

6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

7. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Klubu.

8. Podejmowanie decyzji w sprawach przystępowania Klubu do związku stowarzyszeń sportowych.

9. Przyjmowanie i wykreślanie członków Klubu.

10. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz terminów ich płatności

11. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na utrzymanie i rozwój Klubu.

12. W razie ustąpienia prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

13. Powoływanie i odwoływanie etatowych pracowników Klubu oraz ustalanie ich wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia.

§31

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§33

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ 4
MAJĄTEK KLUBU

§34

1. Majątek Klubu stanowią:

a. Nieruchomość

b. Ruchomości

c. Fundusze

d. Inne prawa majątkowe /wierzyciele/

2. Majątek Klubu powstaje z wpisowego, składek członkowskich, subwencji , darowizn, zapisów, spadków, wpłat z działalności statutowej, dochodów z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz ofiarności publicznej.

3. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd przy określeniu zasad gospodarki finansowej Klubu.

4. Do reprezentowania Klubu oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony samodzielnie Prezes Zarządu lub łącznie dwóch Członków Zarządu. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych powyżej wartości 100.000 zł wymagana jest dodatkowo Uchwała Walnego Zebrania Członków.

§35

Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ 5
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§36

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków- większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§37

1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków – większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Klubu, Zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu, powołuje likwidatora i określa jego prawa i obowiązki.